Izrael - Křížem krážem staletími 

Dejte vědět svým přátelům:

od 65 990 Kč

Popis


Program:

1. den:
Odlet z ČR. Podvečerní přílet do TEL AVIVU, krátký přesun do JERUZALÉMA, ubytování. Večer v případě dostatku času návštěva největšího jeruzalémského trhu MAHANE JEHUDA, kde můžeme pozorovat, jak se baví obyvatelé Jeruzaléma.

2. den:
Ráno procházkou dojdeme do Starého města, návštěva ZDI NÁŘKŮ, dále HORA SION se sálem Poslední večeře a Chrámem věčného spánku Panny Marie. Procházka uličkami Starého města s řadou krámků, kus cesty půjdeme po hradbách, a nakonec i vyšplháme až na střechy domů a podíváme se (někdy doslova) místním až do kuchyně. Samozřejmě nevynecháme CHRÁM BOŽÍHO HROBU, nejsvětější místo křesťanství. V podvečer návštěva MEA ŠEARIM, čtvrti ortodoxních židů.

3. den:
Den zahájíme přesunem na OLIVETSKOU HORU, návštěva věže CHRÁMU NANEBEVZETÍ (nejlepší vyhlídka v Jeruzalémě), dále chrámu Pater Noster (kdo první najde Otčenáš v češtině?), GETSEMANSKÉ ZAHRADY a hrobu Panny Marie. Přechod do Starého města Svatoštěpánskou bránou, VIA DOLOROSA včetně všech zastavení Páně. Pro vytrvalé večer možnost návštěvy některého z barů v novém centru Jeruzaléma.

4. den:
Brzy ráno návštěva CHRÁMOVÉ HORY s mešitami AL-AKSÁ a SKALNÍ DÓM, poté odjezd přes ochrannou bariéru na Západní břeh, kde zamíříme na návštěvu unikátního kláštera MAR SABA na kraji Judejské pouště. Následovat bude krátká zastávka v HERODIONU, pevnosti Heroda Velikého, odkud se přesuneme do nedalekého Betléma, kde si vychutnáme večerní atmosféru na náměstí Jesliček a posléze přenocujeme.

5. den:
Po snídani si ještě prohlédneme CHRÁM ZROZENÍ PÁNĚ a MLÉČNOU JESKYNI. Následuje odjezd k Mrtvému moři, cestou však rozhodně nevynecháme ani impozantní starožidovskou pevnost MASADA, která je jedním ze zdrojů židovské identity. Následuje koupání v největším letovisku EIN BOKEK – opravdu si v Mrtvém moři můžete číst noviny? Večer návrat do Betléma.

6. den:
Ráno odjezd směr GALILEA, cestou zastávka u řeky Jordánu na místě křtu Ježíše Krista. Cestou údolím Jordánu se při slušném počasí stavíme v reservaci GAN HAŠLOŠA s teplými prameny (celoročně 28 stupňů), kde se můžeme vykoupat. Poté vyrazíme na prohlídku římského města SCYTHOPOLIS s velkým amfiteátrem, na závěr dne pak vystoupáme křivolakou silničkou na polozřícený křižácký hrad BELVOIR s krásnými výhledy na Jordánské údolí. Večer příjezd k proslulému Galilejskému jezeru, kde přenocujeme.

7. den:
Po snídani odjezd na HORU BLAHOSLAVENSTVÍ a návštěva chrámu Blahoslavenství, místo slavného Kázání na hoře. Poté sjezd k jezeru do TABGHY, návštěva chrámu Heptapagon, kde Ježíš učinil zázrak s chleby a rybami, a kostela Primátu svatého Petra přímo na břehu GALILEJSKÉHO JEZERA. Poté zhlédneme trosky vesnice KAPERNAUM, kde pobýval Ježíš. Pak opustíme tradiční cesty a nahlédneme do národního parku na Arbelských útesech, odkud je nejhezčí rozhled na Galilejské jezero a na Golany. Cestou do Nazaretu ještě vyjedeme vlásenkami na horu TABOR a prohlédneme si nepřekonatelný františkánský chrám Přepodstatnění Páně. Ubytování a večeře v Nazaretu.

8. den:
Po snídani si prohlédneme BAZILIKU ZVĚSTOVÁNÍ, nejvýznamnější chrám v Nazaretu, a stejnojmennou jeskyni, navštívíme mešitu a podíváme se do Mariiny studně. Na trhu ve starém městě budeme zkoumat, co vše se tam dá koupit. Cestou z Nazaretu navštívíme MEGIDO – ano, právě tady se má odehrát Armageddon. Budeme se zde bát? Na závěr dne si ponecháme návštěvu odlehlého karmelitského kláštera svatého Eliáše, kde Eliáš údajně pobil proroky Baalovy, z něj pak nádhernou horskou silnicí s neopakovatelnými výhledy na Středozemní moře dojedeme do HAIFY, kde přenocujeme.

9. den:
Dopoledne prohlídka HAIFY – promenáda Bat Galim, návštěva Eliášovy jeskyně, pak výjezd lanovkou na HORU KARMEL a KLÁŠTER STELLA MARIS. Poté přechod k famózním zahradám BAHÁÍ a jejich krátká prohlídka. Odpoledne odjezd do KAISAREJE, nejvýznamnějšího přístavu antického období, založeného Herodem Velikým, s krásně zachovanými památkami římskými i křižáckými. Možnost koupání. Večer příjezd do Tel Avivu.

10. den:
Prohlídka TEL AVIVU, architektura Bauhausu, radnice, Rothschildův bulvár, hlavní telavivský trh a uličky jemenské čtvrti, procházka po dlouhé pobřežní promenádě, případně i koupání ve Středozemním moři. Dále pěší výlet do starého arabského přístavu JAFFA, který dnes již je součástí Tel Avivu, a prohlídka jeho životem kypících uliček i chrámu svatého Petra. Den zakončíme potulkou po večerním Tel Avivu a jeho bulvárech.

11. den:
Dopoledne se ještě můžeme naposledy projít po Tel Avivu a nakoupit dárky. Kolem poledne odjezd na letiště a návrat do ČR.

Fotogalerie