Řecko, za starověkými památkami 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Autobus je vybaven klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje. Z Itálie do Řecka a zpět trajekt (polohovací sedadla), za příplatek možno zajistit 4lůžkovou kabinu. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 10 hodin, nástupní a svozová místa - Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Brno, transfer přes Maďarsko

2.den
2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka, SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města Řecka, pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely, Agios Dimítrios (největší kostel v zemi), Agía Sofia, připomínající mešitu v Istanbulu, Bílá věž, nejslavnější pamětihodnost města, ubytování v Soluni

3.den
3. den: autobusem kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, výjezd na vyhlídku, údolí Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, návštěva jedinečných klášterů METEORA (UNESCO) tyčících se na vrcholcích bizarních skal - prohlídka některých z 6 klášterů

4.den
4. den: Thermopylský průsmyk, památník u THERMOPHYL připomínající bitvu s Peršany, archeologický areál starověkých Delf (UNESCO), podle antické mytologie zde byl střed světa, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám,Tholos, Athénin chrám, klášter Osios Loukas, zasvěcený poustevníkovi a léčitelovi svatému Lukáši, nejvýznamnější středověká stavba Řecka,

5.den
5. den: celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), Akropole s Parthenónem a Erechteionem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum, malebné uličky čtvrti Pláka, chrám Dia, starý olympijský stadion, Hadriánův oblouk

6.den
6. den: cesta na poloostrov Peloponés, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek s největším divadlem v Řecku, starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreova pokladnice, šachtové hroby z 16. století před naším letopočtem, ubytování v přímořském letovisku

7.den
7. den: pobyt u moře v letovisku TOLO, v ranních hodinách návštěva elegantního přístavu NAFPLIO, pevnost Palamidi, chodníky dlážděné mramorem, malebný přístav

8.den
8. den: prohlídka starověké SPARTY, kdysi jeden z nejmocnějších městských států Řecka, areál MYSTRA (UNESCO), tajemné opevnění v byzantském stylu, hrad, zdobené kostely a kláštery, cesta přes krásné pohoří Tayget na ubytování v Olympii

9.den
9. den: starověká OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, pozdě odpoledne nalodění v PATRASU na trajekt do Itálie, plavba Středozemním mořem

10.den
10. den: okolo poledne vylodění v Itálii, příjezd do ČR v nočních až časně ranních hodinách následujícího dne CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie