Tajuplným Balkánem až k ryzímu drahokamu Východu - divukrásné Albánii 

Dejte vědět svým přátelům:

od 18 990 Kč

Popis


Poloha:

Černá Hora - 3. června 2006 byla po referendu o nezávislosti po 80 letech obnovena nezávislost republiky Černá Hora. V roce 1991 byla Černá Hora, vyhlášena za ekologický stát..Slunečné pláže, množství nádherných chráněných zátok, mimořádně čisté a průzračné moře i bujná středomořská vegetace spolu s nádhernými starobylými městy s pevnostmi, kláštery i mešitami jsou zárukou dovolené, na kterou se nezapomíná. Černá Hora je jeden z nejhornatějších balkánských států s obrovskými sladkovodními jezery, průzračnými řekami, zelenými pastvinami s tisícihlavými stády ovcí, azurovými horskými plesy a samozřejmě spousty vrcholů přesahující 2300 m.n.m., proto si zde vybere nejenom milovník mořských pláži, ale i vášnivý turista či cyklista.Obecně se o Balkánu říká, že kdo nejedl a nepil na balkánském poloostrově, jako by tam vlastně ani nebyl. O Černé Hoře to platí možná dvojnásob. Z čerstvé zeleniny a lahodného domácího sýra Vám místní vykouzlí neskutečné množství salátů, na které budete dlouho vzpomínat. Předvedou Vám produkci místních klobás, vyhlášeného pršutu, skvělého jehněčího i mořských plodů a ryb … Určitě nazapomeňte okusit místní skvělá vína i pálenky. V každé vesnici se nabídka i chuť mění a vy máte nutkání neustále posouvat se dál, a objevovat další části Černé Hory. Místní obyvatelé jsou přátelští a pohostinní a jazyková bariéra je takřka minimální. Připadá Vám to vše spíše jako sen? Tohle je pravý obraz Černé Hory. Na rozdíl od Chorvatska je to vše v příjemných cenových relacích.CK Poznání nabízí širokou nabídku zájezdů v několika níže uvedených destinací.Zájezdy do dalších balkánských zemí: Zájezdy a dovolená Balkán .Albánie, Řecko, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, RumunskoA kdo by nechtěl na Balkán, nabízíme Ukrajinu nebo Bělorusko
Černá Hora - Pro návštěvníka Černé Hory je fascinující velký výškový rozdíl mezi hladinou moře a horským hřebenem na poměrně krátkou vzdálenost několika kilometrů. Všechna pohoří jsou poznamenaná silnou ledovcovou říční erozí.. Na jejich svazích jsou stezky vhodné pro horskou pěší turistiku. Černá Hora má nevelké nížiny a rozprostírají se jen okolo dolních toků několika řek. Černá Hora je omývána Jaderským mořem. Pobřeží je velmi členité s množstvím malých zálivů, ostrovů, poloostrovů a skalních útesů. Průměrná lednová teplota moře v Černé Hoře je 12°C, červencová 25°C. V moři se dá koupat 180 dní v roce.


Ubytování:

Ubytování: - 9x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Program:

1. - 2.den:
odjezd z ČR přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory, turistika v PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera, nocleh v podhorském městečku na úpatí pohoří Visitoru.

3. den:
přejezd do oblasti METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva rozsáhlého komplexu PEĆSKÉHO PATRIARCHÁTU, ve středověku sídla hlavy srbské pravoslavné církve. Podél úpatí tajemných Prokletých hor se přesuneme do DEČANSKÉHO MONASTÝRU, největší dochované sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na celém Balkáně (několik tisíc freskových kompozic), malebné kosovské město PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí (po Sarajevu nejzachovalejší muslimské město na Balkáně), přejezd na území Albánie, nocleh v zapomenutém středisku BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst s kulisou horského velikánu JEZERCA (2 693 m n. m.).

4. den:
po snídani plavba po majestátní řece DRIN z Fierzë do KOMANU - jedna z nejkrásnějších vodních cest na světě. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFAT. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem do okolí na soutoku tří řek u SKADARU (Shkodra) je i připomínkou legendy o statečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě.

5. den:
putování střední Albánií. Po zastávce v LEZHE, kde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hradní baštu v městečku KRUJË. V přístavním městě DRAČ (Durres), které se nacházelo na VIA EGNATIA (stará římská cesta spojující Jadranské moře s Cařihradem) si prohlédneme městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT - nejstarší albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě. Zde budeme rovněž nocovat.

6. den:
cestou k moři navštívíme APOLLONII, po příjezdu k moři nás čeká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA. Vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1 058 m n. m.), pak do řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na dvě noci se přesuneme do malebného města GJIROKASTRA.

7. den:
ráno prohlídka GJIROKASTRY s historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Přejezd do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, která je doprovázena vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, a nově vybudovaným špičkovým muzeem. Odpoledne návštěva přímořského letoviska SARANDË, srdce jižního pobřeží, perly Albánské riviéry. Procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Poslední zastávkou bude vyvěračka MODRÉ OKO - podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Návrat do hotelu.

8. den:
přesun údolím řeky Vjosë, navštívíme PËRMET, malebné městečko v krajině obklopené velehorami, vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer ubytování v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.

9. den:
město KORÇA - albánská „Paříž“, centrum albánského národního obrození s muzeem středověkého umění, pravoslavná metropole VOSKOPOJA s klášterem a několika chrámy. Turistika v NP DRENOVË. Nocleh ve vesničce Mborja nedaleko Korče.

10. den:
přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, k jednomu z nejstarších jezer na planetě. Dopoledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN na starověké cestě VIA EGNATIA na břehu Ohridského jezera. Relax a koupání v jezeře s konzumací věhlasných „koránů“ (ohridských pstruhů). Po obědě přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města s návštěvou významných chrámů z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje. Nocleh v hotelu na břehu jezera v NP MAVROVO.

11. - 12. den:
návštěva TETOVA, prohlídka turecké Pestré mešity (Šarena Džamija), turistika v ŠAR PLANINĚ - horský masiv s ledovcovými jezery. Odpoledne přejezd a návrat do ČR.

Fotogalerie